REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU DOMKÓW LETNISKOWYCH
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO AKWAMARYN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dokonanie rezerwacji i wynajmu domku jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu

2. Za rezerwację uważa się dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały okres pobytu

3. Osoby przebywające na terenie OW Akwamaryn zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zasad dobrego sąsiedztwa

4. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem wynajmu w trybie natychmiastowym bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz Właściciela OW Akwamaryn

5. Wejście na teren OW Akwamaryn jest jednoznaczne z akceptacją przez Wynajmującego na publikację zdjęć i filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie OW Akwamaryn


II. REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając w ciągu 3 dni 30% zadatku na konto nr 15 1140 2004 0000 3902 7973 3878. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji

2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Wynajmującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

3. Wynajem domku nastąpi po wpłacie (gotówką) całości kwoty (uwzględniając wpłacony zadatek) za okres pobytu. Możliwa jest wpłata na konto całości kwoty pobytu pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Właściciela OW Akwamaryn przed rozpoczęciem pobytu.

4. Zakwaterowanie następuje na podstawie dokumentu tożsamości.

5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400 PLN, która zwracana jest w dniu wyjazdu po sprawdzeniu wynajmowanego domku przez Właściciela OW. W razie stwierdzenia przez Właściciela, zniszczeń lub uszkodzeń domku, braku, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia domku lub gdy istnieje konieczność przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu, kaucja zostanie zaliczona na poczet poniesionych strat lub niezbędnych napraw. Zatrzymanie kaucji przez Właściciela OW Akwamaryn nie wyłącza uprawnienia Właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.

6. W przypadku rezygnacji Wynajmującego z pobytu z przyczyn niezależnych od OW Akwamaryn, dokonana zapłata za pobyt nie zostanie zwrócona.

7. Brak przybycia lub powiadomienia telefonicznego do godz. 20,00 w dniu rozpoczęcia rezerwacji powoduje anulowanie rezerwacji bez konieczności zwrotu zadatku a Właściciel OW Akwamaryn ma prawo dokonania kolejnej rezerwacji.

8. Wynajmujący pokrywa koszt zużytego prądu wg stawki 1 PLN za każdy kilowat wg wskazań stanu licznika który spisywany jest w obecności Właściciela i Wynajmującego na początku i na końcu pobytu.


III. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO I ZASADY ZAKWATEROWANIA

1. Na terenie OW Akwamaryn obowiązuje doba hotelowa od godziny 15,00 w dniu przyjazdu do godziny 10,00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna od 22,00 do 7,00

2. Osoby nie będące Wynajmującymi domek zobowiązani są do opuszczenia OW Akwamaryn przed rozpoczęciem ciszy nocnej

3. Wynajmujący nie może użyczać lub oddawać domku w podnajem osobom trzecim

4. W domku, po rozpoczęciu się ciszy nocnej może przebywać tylko ilość osób zadeklarowana przy rezerwacji

5. Wynajmujący w ciągu 1 godziny od odebrania klucza do domku jest zobowiązany do sprawdzenia stanu mebli, okien, wyposażenia oraz pomieszczeń sanitarnych i zgłoszenia Właścicielowi wszelkich zauważonych usterek. Brak zgłoszonych uwag oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do całego domku i jego wyposażenia

6. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie Jego pobytu i wyraża zgodę aby wszelkie naprawy lub uzupełnienie braków wyposażenia wykonane zostały na Jego koszt

7. W przypadku gdy Wynajmujący w sposób rażący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega ogólnie przyjętych norm współżycia między ludźmi, Właściciel ma prawo do wypowiedzenia pobytu na terenie OW Akwamaryn i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.


IV. UŻYTKOWANIE DOMKU

1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Nie zastosowanie się do tego punktu regulaminu skutkować będzie potrąceniem pozostawionej kaucji w wysokości 200 PLN celem neutralizacji zapachów.

2. Przebywającym na terenie OW Akwamaryn ze względów bezpieczeństwa zabrania się:

- używania urządzeń elektrycznych lub gazowych nie będących wyposażeniem domku

- wnoszenia na teren OW Akwamaryn substancji łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu

- rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza wyznaczonym miejscem

- wnoszenia na teren OW Akwamaryn broni sportowej oraz pneumatycznej

3. W dniu wynajęcia, domek i jego okolica są posprzątane. Uprzejmie prosimy o oddanie go w takim samym stanie co obejmuje pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie domku wraz z tarasem oraz wyniesienie śmieci

4 Właściciel OW Akwamaryn nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. brakiem wody lub prądu

6. Właściciel OW Akwamaryn nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domku i na terenie OW Akwamaryn

7. Na terenie OW Akwamaryn dla Wynajmującego domek jest monitorowany lecz nie strzeżony bezpłatny parking (2 miejsca dla jednego domku)

8. Właściciel OW Akwamaryn nie ponosi odpowiedzialności za kradzież samochodu lub jego uszkodzenie.

9. Zabrania się mycia i sprzątania samochodu na terenie OW Akwamaryn

10. W związku z odpowiedzialnością Rodziców za bezpieczeństwo dzieci, prosimy o wzmożoną opiekę nad nimi gdyż Właściciel OW Akwamaryn nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w szczególności na placu zabaw

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, decyduje Właściciel OW Akwamaryn

12. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie a ewentualne spory między Wynajmującym a Właścicielem będą rozstrzygane polubownie. W przypadku nie możności porozumienia się, do rozstrzygnięcia sporów zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o usługach turystycznych.

13. W sprawach nierozstrzygniętych, sądem właściwy będzie sąd właściwy w Rudzie Śląskiej